دیجی وام
دیجی وام

اشتراک حرفه ای (طلایی)

99,000تومان 90 روز
💚 دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
💚 دریافت پکیج آموزش دریافت وام فوری بانکی
💚 دریافت فایل قراردادهای آماده بانکی
💚 سه ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک استاندارد (نقره ای)

79,000تومان 60 روز
💚 دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
💚 دریافت پکیج آموزش دریافت وام فوری بانکی
💚 دو ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اشتراک اقتصادی (برنزی)

59,000تومان 30 روز
💚 دسترسی به اطلاعات تماس تمام آگهی ها
💚 یک ماه استفاده از سامانه دیجی وام
خرید و فعالسازی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود