دیجی وام
دیجی وام

نوع: غیر دولتی تجاری

وبسایت: hibank24.com

ارتباط با مشتریان: 02189577

کد دستوری (USSD):

*#765

 

سود بازپرداخت: 18 درصد

نیاز به سپرده: دارد

مدت زمان خواب سپرده: 2 ماه

نوع ضمانت وام: سند ملک

مبلغ وام: 200 میلیون تومان

مدت زمان بازپرداخت: 12 ماه