دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکی, ضمانت دادگاهی
ضمانت برای ارائه ضامن جواز کسب دار
توضیحات جواز کسب معتبر و قابل استعلام و چک صیادی ارزشمند

ضمانت بانک رسالت مرآت شده و آماده امضا
معرف ضمانت اشتغال به کار
معرف حساب جاری چک
جواز کسب های معتبر بهمراه چک های صیادی و قابل استعلام
بازنشسته با فیش و حکم بازنشستگی
معرف حساب جاری دسته چک
بدون پیش پرداخت