دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 1,000,000,000 تومان
توضیحات پرداخت سرمايه ووام آزاد روي ملك مسكونى واداري تهران وكرج
با حداقل سود
بدون انتقال سند
بدون ضامن
بدون پيش پرداخت وحق كارشناسي
يكروزه واقعى
زير نظر وكيل دادگسترى