دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

عرض ادب احترام
متقاضی مبلغ 500 میلیون تومان وام هستم و جهت ضمانت هم سند ملکی تک برگ به ارزش تقریبی 2 میلیارد تومان هم دارم.کارمند هستم