دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

باسلام
نیازمن صدوپنجاه میلیون تومان وام فوری
چک و سفته و ضامن معتبر هم دارم.