دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

تقاضای وام 400 میلیون تومان دارد و بازنشسته هستم وحقوق من 17 م تومان میباشد و با باز پرداخت به مدت زیاد نیاز دارم