دیجی وام
دیجی وام

اطلاعات این آگهی

مبلغ وام 75,000,000,000 تومان
شهر تهران
میزان سود 4 درصد
تعداد اقساط بازپرداخت 10 ماهه
نوع وام فروش
قیمت فروش توافقی
اقساط ماهیانه 7,638,186,344 تومان
توضیحات فروش مصوبه بانکی آماده پرداخت در بانک کشاورزی تهران به ارزش ۷۵ میلیارد تومان…
این مصوبه ۲ سال تنفس و ۱۰ سال اقساط دارد و آماده پرداخت میباشد بدون ریالی پیش پرداخت
قیمت واگذاری ۱۸ میلیارد پس از واریز مصوبه.
ضمانت مصوبه سند ملکی میباشد که به عهده خریدار است.